PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


              
                               MASONERIA - ANTYKOŚCIÓŁ SZATANA
 
 
                                                                               Wizja Leona XIII
 
  13 października 1884 r. Papież Leon XIII doświadczył szczególnego prze­życia mistycznego. W czasie dziękczynienia po Mszy Świętej popadł na krótko w ekstazę, w czasie której usłyszał w pobliżu Tabernakulum następu­jący dialog szatana z Chrystusem. Gardłowym głosem, pełnym złości szatan krzyczał: Mogę zniszczyć Twój Kościół! Łagodnym głosem Jezus od­powiedział: Potrafisz? Więc pró­buj. szatan: Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy! Jezus: Ile czasu i władzy potrze­bujesz? szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wybierasz? szatan: To nadcho­dzące [XX w.]. Jezus: Więc próbuj, jak potra­fisz. Po tym przeżyciu Leon XIII udał się pośpiesznie do swego biura i ułożył tę modlitwę, którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać po Mszy Świętej. Sam wielokrotnie odmawiał ją w ciągu dnia.
 
 fot. Papież Leon XIII
     O tej powinności przypomniał papież Jan Paweł II 24 maja 1987 r, gdy przybył jako
  pielgrzym do słynnego sanktuarium Św. Michała Archanioła na górze Gargano*. Odmawiajmy zatem także oso­biście tę modlitwę, by przyczynić się do odparcia ataków szatana i zwycię­stwa Kościoła nad jego wrogami, modlitwa ta posiada moc egzorcyzmu. Oto jej treść:
                 
„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich  Zastępów,  szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen". papież Leon XIII.
 
- że jest bardzo potrzeba odmawiać tą modlitwę przedstawiamy niżej .
 
                                                               
                                    Św.Maksymilian a Masoneria
 
 
   ,,Na całej kuli ziemskiej - ostrzegał Św. Maksymilian ,tu słabiej, tam bar­dziej zaciekle toczy się walka przeciw Kościołowi Świętemu i szczęściu dusz. Wróg ukazuje się w rozmaitej szacie i pod różnymi nazwami... Wszyst­kie te obozy tworzą, zgodną linię bojową  przeciw Kościołowi Świętemu. Łą­czy je i wykorzystuje masoneria. Pierwszorzędnym, największym i naj­potężniejszym wrogiem Kościoła jest masoneria" -  dobitnie stwier­dzał św. Maksymilian. Nie
wahał się nazwać ją  „głową piekielnego węża ".
 
   Św. Maksymilian przebywając na studiach teologicznych w Rzymie, był świadkiem, jak masoneria zuchwale podnosiła głowę obchodząc w 1917 roku dwóchsetną rocznicę swojego istnienia. Organizowane przez nią prowoka­cyjne, antyreligijne pochody i demonstracje nie ominęły Wiecznego Miasta. Ogromne wrażenie na Nim wywołał zuchwały przemarsz przez ulice Rzymu wolnomularzy z różnymi transparentami, w tym ze sztandarem giordanobrunistów z wizerunkiem Lucyfera depczącego Św. Michała Archanioła   !!!                                                                          
Św. Maksymilian Maria Kolbe
       - niezłomny rycerz  
            Niepokalanej 
 
 
 
 
 
   Nie byłby Rycerzem Niepokalanej, gdyby nie skłonił się ku poszukiwaniu środków obrony. Szatanowi wypowiada walkę na śmierć i życie pod prze­wodnictwem Niepokalanej, której bezgranicznie zaufał i oddał się bez reszty. Organizowana przez Niego obrona, niczym małe, liche ziarno gorczycy rozrosło się z czasem w potężne drzewo, pod którego rozłożystymi konarami wielu znajdzie ochłodę, a na jego gałęziach będą odpoczywać ptaki niebieskie... Założonej przez niego Milicji Niepokalanej, strażniczki wiary katolickiej, przyświecało biblijne proroctwo ostatecznego zwycięstwa nad szatanem Najświętszej Maryi Panny , którego  cytat umieścił w statucie; «0na zetrze głowę twoją» (Rdz.3,15).
Wszystkie herezje sama zniszczyłaś na całym świecie. [Herezje, a nie heretyków, bo ich także kocha i pragnie       uwolnić z niewoli szatana.]

Pierwszy cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów oraz uświęcenie wszystkich pod opieką  i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich Rękach.

2. Nosić Cudowny medalik.

3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

4. Odmawiać codziennie jak najczęściej akt strzelisty «O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie»".

Okazuje się, że do dzisiaj jeszcze niewiele wiemy o św. Maksymilianie, którego rzeczywisty, ewangeliczny radykalizm i bezkompromisowość w pięt­nowaniu zła pomniejszono i rozmyto w morzu przemilczeń, ogólników i półprawd. Nawet jego znany akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie” - ojcowie franciszkanie ocenzuro­wali, bojaźliwie zastępując wymienionych literalnie masonów nikomu nie wadzącymi, bo ogólnikowymi „nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego". Ta modlitwa ukazuje ponad wszelką wątpliwość, że w pozbawionym wszelkiej nienawiści stosunku naszego Świętego do masonów przebija wy­łącznie ewangeliczna troska o ich zbawienie. Kto prawdziwie kocha Boga i ludzi, ten nie lęka się nazywać zła po imieniu.                                                                   

Św. Maksymilian przestrzega również, aby występując przeciw­ko wrogom Boga i Kościoła, nie wpaść w pułapkę nienawiści, gdyż wszystkich ludzi mamy kochać i modlić się za nich, w szczególności za masonów, a występować jedynie przeciw ich grzechom.

     W świetle cytowanych  powyższych artykułów widać, jak dalece odeszła współczesna redakcja „Rycerza Niepokalanej” od ducha założyciela tego pisma, ile jest w nim obecnie niedopuszczalnych przemil­czeń, niedomówień, fałszywie pojętej tolerancji i wolności. Jeden z redaktorów dzisiej­szego „Rycerza” na pytanie, dlaczego tak mało i tak mgliście jego mie­sięcznik pisze o masonerii, odpowiedział: „Aby nas nie posądzili o obsesję na ich punkcie i aby nie drażnić szatana”. Słowa te zasługują, doprawdy bardziej na litość niż na krytykę. Ów duchowny jeszcze nie pojął najbar­dziej elementarnych prawd z Ewangelii Świętej i prawdziwej nauki Kościo­ła. Jak poucza Pismo Święte, przeklęci są ci, którzy kierują, się względami ludzkimi. Prorok Izajasz przestrzegał: „Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami! Bo robak stoczy ich odzież i mole zgryzą ich jak wełnę; Moja zaś Sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawie­nie Moje z pokolenia na pokolenie” (Iz 51, 7-8). Chrystus nieustannie, pu­blicznie i prywatnie egzorcyzmował opętanych przez szatana. Była to jego główna działalność duszpasterska, która wywoływała wściekłe ataki de­monów, a w końcu zaprowadziła Go na Krzyż, bowiem umiłował Boga i ludzi, ponad własne życie. Chrystus powiedział przecież: „Kto Mnie nie naśladuje, nie jest Mnie godzien!”

Warto tu również przypomnieć, jak walkę ostateczną, między Maryją, a szatanem opisuje Członek Akademii Francuskiej Jan Guitton, uważany za jednego z najwybitniejszych filozofów chrześcijańskich. Uważał on Św. Maksymiliana za jednego z największych teologów przyszłości, dzięki któremu Kościół XXI wieku dojdzie do pełniejszego niż dotąd określenia Ducha Świę­tego. Znamienne są jego słowa nawiązujące do roli Maryi w czasach osta­tecznych.

„Zbliżamy się do końca czasów, a więc zbliżamy się do Maryi, która jest patronką eschatologii, do końca czasów, jak się go widzi w księdze Apokalipsy. Dziewica będzie przy Alfa i Omega. Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź, Przyjdź, Panie Jezu”... Te ostatnie sło­wa księgi Apokalipsy objawiają nam kluczową rolę, jaką ma ode­grać Dziewica, narzędzie Ducha Świętego, w ostatnich czasach, które przygotowują nas na powrót Chrystusa.

[PS. W powyższych opracowaniach zostały użyte niektóre materiały archiwalne z bogatego zbioru Św. Maksymiliana Marii Kolbego w tym materiały archiwalne „Rycerza Niepokalanej” oraz z książki " Szatan istnieje naprawdę" wyd. Wers Poznań 1999r.].

 

PS. W czasie wzmożonego ataku sił zła na Kościół Św., pora aby wzywać na pomoc Świętych Kościoła i  czerpać z depozytu wiary który zostawili  dla  pokoleń. Doskonałym przykładem jak walczyć z szatanem i jego sługami jest  CZCIGODNY RYCERZ NIEPOKALANEJ  którego zrodziła ziemia polska ; Święty Maksymilian Maria Kolbe.

       NIECH PRZYKŁAD ŚWIĘTYCH NAS POBUDZA , A  ICH BRATNIA           MODLITWA NAS WSPOMAGA. AMEN.

 
 
                                                                                                                 Święci i Papieże a masoneria