PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
" ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, PAN BÓG ZASTĘPÓW,
PEŁNE SĄ NIEBIOSA I ZIEMIA CHWAŁY TWOJEJ "
 
 
Alfa i Omega

 
W Bogu jest początek i koniec.
Tak jak Bóg zaczął Dzieło Zbawienia tak też i zakończy.
 

 
        POTĘGA BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ
 JEDYNEGO BOGA OJCA, BOGA SYNA I BOGA
                    DUCHA ŚWIĘTEGO :
 
 APOKALIPSA ŚW. JANA [1, 1-20]
 
PROLOG

1 1 Objawienie Jezusa Chrystusa,
które dał Mu Bóg,
aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem,
a On wysławszy swojego Anioła
oznajmił przez niego za pomocą znaków
słudze swojemu Janowi.
2 Ten poświadcza, że słowem Bożym
i świadectwem Jezusa Chrystusa
jest wszystko, co widział.
3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa,
a strzegą tego, co w nim napisane,
bo chwila jest bliska.

LISTY " DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW , KTÓRE SĄ W AZJI "

Adres

4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji:
Łaska wam i pokój
od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi,
i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,
Pierworodnego umarłych
i Władcy królów ziemi.
Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
6 i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
7 Oto nadchodzi z obłokami,
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili.
I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi5.
Tak: Amen.
8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg,
Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący.

Widzenie wstępne

9 Ja, Jan, wasz brat
i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie,
byłem na wyspie, zwanej Patmos,
z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
10 Doznałem zachwycenia w dzień Pański,
i posłyszałem za sobą potężny głos
jak gdyby trąby
11 mówiącej:
«Co widzisz, napisz w księdze
i poślij siedmiu Kościołom:
do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei».
12 I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił;
a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników,
13 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego,
obleczonego [w szatę] do stóp
i przepasanego na piersiach złotym pasem.
14 Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg,
a oczy Jego jak płomień ognia.
15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu,
jak gdyby w piecu rozżarzonego,
a głos Jego jak głos wielu wód.
16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd
i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry.
A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
17 Kiedym Go ujrzał,
do stóp Jego upadłem jak martwy,
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
«Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni
18  i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani .
19 Napisz więc to, co widziałeś,
i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
20 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce,
i co do siedmiu złotych świeczników:
siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów,
a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.
LEKTOR


                           
Zobacz kogo przyjmujesz w Komunii Św.
Boga w Trójcy Jedynego w Hostii Św. Ukrytego
 Jest zapisany w księdze Apokalipsy Św.Jana 4, 2-8
 

       
                      Tajemnica Trójcy Przenajświętszej
                    
 
                                
 
 
              Bóg Wszechmogący mówi przez swoją umiłowaną córkę
                                 "Centurię" - Zofię Nosko :
 
Centuria z książki " Orędzia Zbawienia" Tom II.
 
[152] 2.VI.1984 r. Jam Jest wiecznie Święty w Trójcy Przenajświętszej. Byłem wśród was, żyłem jak każdy z was. Za was i dla waszego zbawienia ofiarowałem Siebie.
Góra Golgota i Krzyż, to ołtarz, gdzie odprawiłem Najświętszą Mszę Nowego Pojednania i Nowego Testamentu.
Od tej chwili świątynia Jerozolimska została ogołocona z majestatu i łaski Boga. Jej ofiary tam składane nie miały dalszej potrzeby istnienia.
Moje Najświętsze Ramiona rozpięte na Drzewie Krzyża umocniły najkrótszą modlitwę, która po wasze czasy składana jest Przenajświętszej Trójcy: W Imię Ojca, W Imię Syna, w Imię Ducha Świętego. Poprzez te krótką modlitwę Krzyża Świętego uwielbiona została na wieki Trójca Przenajświętsza. Głową i potęgą łącząca Niebo i ziemię jest Bóg Ojciec. Żywotem wiecznym i zbawieniem świata całego jest Syn Boży. Mocą, światłem i zrozumieniem Nowego, Świętego Testamentu jest Duch Święty.
   W Krzyżu świętym jesteście wszyscy umocnieni przez łaskę wielkiej miłości Trójcy Przenajświętszej. Dlatego proszę was, niech Krzyż święty, który nieraz  machinalnie i pośpiesznie składacie na czole, na sercu życiodajnym i na ramionach, będzie  bardziej   rozumiany i z rozwagą czyniony. To jest modlitwa potęgi, odkupienia, modlitwa Trójcy Przenajświętszej - Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.
 
Zapisz: Bóg Święty jest Jeden,ale w Troistej Osobie,
              Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie,
              Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie.

 
Kto tego nie uznaje, ten nic nie uznaje. Kto tego nie uznaje, ten nic nie pojmuje. Ja, Bóg, od wieków Jestem w Troistej Osobie. Ja o Sobie mówię tak: Jesteśmy, wychodzimy, wchodzimy — zawsze w liczbie mnogiej a nie pojedyńczej. Gdy świątynia Jerozolimska stała się dla Mnie obrzydliwością i miejscem przykrym, powiedziałem: — wychodzimy stąd.
Ja jestem tym, który wiecznie jest. We Mnie mieszka zawsze Najświętsze Słowo Moje, które przyoblekło ciało z Niepokalanej Dziewicy Maryi Panny. Duch Mój Święty i Słowo Święte - to wieczna mądrość, siła, moc, światło. Obejmujemy wszystko, tworzymy i sprawiamy. Otrzymałaś wielką tajemnicę Prawdy Świętej !
Przekaż tym, którzy mają wątpliwości co do Trójcy Przenajświętszej. Przez Nią i w Niej wszystko powstało, wiecznie jest i trwa. Amen.
 
<<< TAJEMNICA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
do wydruku w pdf
 

Z Apokalipsy św. Jana : 
4 2 Doznałem natychmiast zachwycenia:
A oto w Niebie stał tron
i na tronie [ktoś] zasiadał.
3 A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
4 Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony,
a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców,
odzianych w białe szaty,
a na ich głowach złote wieńce.
5 A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy,
i płonie przed tronem siedem lamp ognistych,
które są siedmiu Duchami Boga.
6 Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu,
a w środku tronu i dokoła tronu
cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu:
7 Zwierzę pierwsze podobne do lwa,
Zwierzę drugie podobne do wołu,
Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką
i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
8 Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu,
i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,
Który był i Który jest, i Który przychodzi.
9 A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie
Zasiadającemu na tronie,
Żyjącemu na wieki wieków,
10 upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie
i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków,
i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
11 "Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone".
 
LEKTOR
 

         
Pan Jezus do św. siostry Faustyny :
 

    Napisz: Jestem Święty Po Trzykroć i brzydzę się najmniej­szym grzechem. Nie Mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką Mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia.
   Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzeszni­kom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wy­rzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pio­runy, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszyst­kie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.
    
    - Słowa z dzienniczka św. siostry Faustyny [1728 (90)]

                  

                           
         Potęga Miłosierdzia Bożego:
 
            
 
 
 
        
Bóg kończy Dzieło Zbawienia i człowiekowi objawia jego zakończenie :
 
APOKALIPSA ŚW.JANA [od 21,1-8 do 22,1-21] 

 
NOWE JERUZALEM

Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie

21 1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma.
2 I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI".
4 I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
5 I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe».
I mówi:
«Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».
6 I rzekł mi:
«Stało się.
Jam Alfa i Omega,
Początek i Koniec.
Ja pragnącemu
dam darmo pić ze źródła wody życia.
7 Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem.
8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców:
udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
To jest śmierć druga».

22 1 I ukazał mi rzekę wody życia,
lśniącą jak kryształ,
wypływającą z tronu Boga i Baranka1.
2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką,
po obu brzegach,
drzewo życia, rodzące dwanaście owoców -
wydające swój owoc każdego miesiąca -
a liście drzewa [służą] do leczenia narodów2.
3 Nic godnego klątwy
już [odtąd] nie będzie.
I będzie w nim tron Boga i Baranka,
a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.
4 I będą oglądać Jego oblicze,
a imię Jego - na ich czołach.
5 I [odtąd] już nocy nie będzie.
A nie potrzeba im światła lampy
i światła słońca,
bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi
i będą królować na wieki wieków.
6 I rzekł mi:
«Te słowa wiarygodne są i prawdziwe,
a Pan, Bóg duchów proroków,
wysłał swojego anioła,
by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.
7 A oto niebawem przyjdę.
Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi».
8 To właśnie ja, Jan,
słyszę i widzę te rzeczy.
A kiedym usłyszał i ujrzał,
upadłem, by oddać pokłon
przed stopami anioła, który mi je ukazał.
9 Na to rzekł do mnie:
«Bacz, byś tego nie czynił,
bo jestem współsługą twoim
i braci twoich, proroków,
i tych, którzy strzegą słów tej księgi.
Bogu samemu złóż pokłon!»
10 Dalej powiedział do mnie:
«Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi,
bo chwila jest bliska3.
11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
i plugawy niech się jeszcze splugawi,
a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
a święty niechaj się jeszcze uświęci!
12 Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
13 Jam Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.
14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała
i aby bramami wchodzili do Miasta.
15 Na zewnątrz są psy5, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy
i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
 
EPILOG
 
16 Ja Jezus, posłałem swojego Anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna».
17 A Duch i Oblubienica mówią:
«Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie:
«Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
18 Ja świadczę
każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi:
jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa,
to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia
i w Mieście Świętym -
które są opisane w tej księdze.
20 Mówi Ten, który o tym świadczy:
«Zaiste, przyjdę niebawem».
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
21 Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!
 
- Ap. [21,1-8 do 22,1-21]  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1109 

 
                           Biblia Tysiąclecia - Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
 
LEKTOR  
 
   Niektórzy ludzie, nawet wierni Kościoła katolickiego, mówią że Pan nasz Jezus Chrystus nie jest Bogiem, tylko Synem Bożym. W powyższym materiale wskazujemy że nie jest to prawdą.
Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, wykazać to należało broniąc czci naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa i pokazać POTĘGĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ co było naszą intencją.

 
Jak czcić Boga