PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
HostingŚw. Michał Archanioł jest Wodzem Niebieskich Zastępów. 

ŚW.MICHAŁ ARCHANIOŁ - POGROMCA SZATANA I JEGO LEGIONÓW 
>>>  Obraz przedstawia wizerunek  Św. Michała Archanioła trzymającego w jednej ręce Miecz Pański którym zwalcza On szatanów, a w drugiej ręce trzyma Wagę Sprawiedliwości Bożej na której warzy nasze grzechy i dobre uczynki. Będzie on trzymał również tą Wagę na Sądzie Ostatecznym. 
 
Archanioł ten jest narzędziem w ręku Boga Najwyższego aby na świecie zapanowało Prawo Boże i Sprawiedliwość Boża.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanim Go Bóg wywyższył do tej godności przeszedł on w Niebie próbę posłuszeństwa wraz ze wszystkimi Aniołami.
 
   *(więcej o tym mówi orędzie z książki Mistyczne Miasto Boże  którego fragment przytaczamy niżej)

    Próba polegała na tym że kiedy Najwyższy objawił wszystkim Aniołom plan zbawienia który miał być przeprowadzony przez Niewiastę - Najświętszą Maryję Pannę , i że  w Jej  Najświętszym Łonie Bóg narodzi sie i przyjmie naturę ludzką . I że Bogu -  Człowiekowi  Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce służyć mieli wszyscy Aniołowie , wtedy Anioł o imieniu Lucyfer (niosący światło) sprzeciwił się temu że on Anioł jako wyższa istota  ( za taką się uważał ) miał  służyć Bogu - Człowiekowi i Jego Matce Maryi, która swoją świętością z woli Najwyższego Boga przewyższała wszystkich Aniołów. Zbuntował on przeciw Bogu część Aniołów którzy również nie chcieli służyć.
    Wtedy w Niebie powstał Anioł Michał i zgromadził on Aniołów posłusznych Bogu i przyjmujących plan zbawienia który oparty był na Najświętszej Maryi Pannie - przyjęli swoją Królową którą w przyszłości miała zostać Maryja.
    Wywiązała się walka w Niebie między Aniołami posłusznymi Panu Bogu a zbuntowanymi. Na czele tej bitwy stanął Św.Michał Archanioł i wraz ze swoim Anielskim wojskiem strącił Lucyfera wraz z innymi zbuntowanymi  Aniołami do piekła które Najwyższy Bóg stworzył jako więzienie dla tych upadłych Aniołów.
    I tak Lucyfer - niosący światło stał się Lucyperem - niosącym ciemność.  
    W nagrodę za posłuszeństwo i wypełnienie Woli Bożej Bóg odznaczył Św. Michała godnością  Wodza Zastępów Niebieskich (Dowodzi on Aniołami Bożymi i Zastępami Świętych Pańskich).
    Pan Bóg dał mu władzę nad złymi mocami  i wraz z posłusznymi Bogu Aniołami ma ochraniać na ziemi nas ludzi przed złowrogim wpływem złych duchów. Żeby się to stało my ludzie musimy wzywać opieki Św. Michała Archanioła i Wszystkich Bożych Chórów Anielskich oraz Wszystkich Świętych szczególnie teraz gdy szatani - zbuntowani Aniołowie w wielkiej ilości wyszli z piekła aby nas kusić.

 

Lucyfer tak jak w Niebie buntował Aniołów przeciwko Bogu, tak teraz na ziemi buntuje ludzi przeciwko Bogu i chce oszukać ludzkość żeby była potępiona w piekle.  
     
Warunkiem wyrwania się z sideł szatańskich jest podporządkowanie się pod
Prawo Boże.

  LEKTOR  
 
 
 
*Fragment z Książki Pt. Mistyczne Miasto Boże ukazujący co się działo w Niebie :
Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć naturę ludzką, tj.  obdarzone  rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne Dobro, oraz żeby się Go bały. Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem. Aniołowie będą musieli tę Osobę, to jest tego Boga-Człowieka, nie tylko, jako Boga, ale i jako człowieka uznać za swoją Głowę i oddawać Mu cześć pokorną i hołd Boski; pod względem godności i łaski będą niższymi od Niego i będą Jego sługami. Bóg oświecił także aniołów, jak słusznym, sprawiedliwym i rozumnym jest to poddanie się, albowiem łaskę, którą posiadali i chwałę, którą otrzymać mieli wysłużyły im przewidziane zasługi tegoż Boga-Człowieka. Aniołowie, jako też wszystkie inne stworzenia, stworzeni zostali ku Jego uwielbieniu, bo On to będzie Królem całego stworzenia. Wszystkie istoty, posiadające zdolność poznania Boga i służenia Mu, mają być Jego narodem i jak gdyby członkami Jego Ciała, aby Go, jako Głowę swoją uznawać i czcić mogły. Następnie aniołowie otrzymali nakaz, aby tegoż Boga-Człowieka uznali, jako Głowę swoją. Aniołowie święci i posłuszni poddali się wszyscy temu rozkazowi i okazywali całą siłę swej woli, i w pokorze miłością pałającego serca, najzupełniejsze posłuszeństwo. Natomiast Lucyfer, powodowany pychą i zazdrością, sprzeciwił się i wezwał aniołów, którzy za nim poszli, aby uczynili tak samo. Tak też rzeczywiście uczynili, połączyli się z nim i odmówili Bogu posłuszeństwa. W zamian książę ciemności przyrzekł im, że on będzie ich głową i że panować będzie osobno, niezależnie od Chrystusa. Tak więc zazdrość, duma i niecne pożądliwości stały się przyczyną, dla której dżuma grzechu zaraziła niezliczoną liczbę aniołów. Wtedy rozpoczęła się owa wielka walka w Niebie, którą w swym objawieniu opisuje św. Jan. Święci i posłuszni aniołowie zapłonęli bowiem, chęcią bronienia wspaniałości Najwyższego i czci Wcielonego Słowa; dlatego też prosili Pana o pozwolenie wystąpienia przeciw smokowi i walki z nim. Pozwolenie to otrzymali. Powinnam wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, która miała miejsce w tym samym czasie. Wraz z rozkazem okazywania posłuszeństwa Wcielonemu Słowu aniołowie otrzymali polecenie uznania za swoją Monarchinię tej „niewiasty", w której łonie Jednorodzony przyjąć miał ciało ludzkie. Niewiasta ta, bowiem będzie ich Królową i Panią wszystkich stworzeń pod względem łask i chwały przewyższać będzie Ona wszystkich aniołów i ludzi. Równocześnie Wszechmocny ukazał aniołom Najświętszą Maryję Pannę w znaku, czyli w obrazie. Dobrzy aniołowie w największej pokorze przyjęli ten rozkaz Pański i sławili potęgę Najwyższego i Jego tajemnice. Przy objawieniu tej tajemnicy i tego przykazania Lucyfer z gromadą swoich zwolenników uniósł się jeszcze większą dumą i pychą, bluźniąc straszliwie. W niepohamowanej złości, wzywając swych zwolenników, zwrócił się przeciwko Stwórcy tych wielkich cudów wołając: „Niesprawiedliwe są te rozkazy. Przynoszą ujmę mej wielkości. Dlatego tę Istotę, na którą Ty, Panie, spoglądasz z taką miłością, którą chcesz obdarować takimi wspaniałościami, ja będę prześladował i zniszczę Ją. Użyję w tym celu całej mojej siły i chytrości. Niewiastę tę, Matkę Słowa, strącę z wysokości, na którą zamierzasz Ją wynieść, a zamiar Twój w rękach moich w proch się obróci". Straszliwa ta pycha pobudziła Gniew Pański i Bóg rzekł do Lucyfera: „Niewiasta ta, której uczcić nie chciałeś, zetrze twoją głowę. Ona cię zwycięży i zniszczy twą władzę. I chociaż przez pychę twoją świat pozna śmierć, to jednak przez pokorę tej Niewiasty śmiertelnicy otrzymają życie i Zbawienie. Oni odbiorą zapłatę i otrzymają koronę, którą ty utraciłeś". Zaledwie smok usłyszał te wyroki Boga, odpowiedział pełen złości i pychy, wygłaszając groźby przeciwko całemu rodzajowi ludzkiemu. Jednak dobrzy aniołowie uznali sprawiedliwy Gniew Najwyższego okazany Lucyferowi i innym upadłym aniołom, i walczyli z nimi bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Wymawiając owe słowa, którym nic nie zdoła się oprzeć , „Kto jest, jako Bóg!" święty książę Michał strącił z Nieba zamienionego w smoka Lucyfera i jego stronników.
   Niewdzięczni aniołowie stali się przez swoje grzechy niegodni wiecznego oglądania Boga; pamięć ich została wymazana z Jego Ducha, w którym na mocy udzielonych im darów była zapisana. Stracili oni prawo do miejsc, które — gdyby się okazali posłuszni — były przeznaczone dla nich; prawo to przeszło na ludzi, którym przekazane zostały teraz te miejsca. Wszelki ślad po upadłych aniołach został zupełnie zatarty i nic już po nich w Niebie nie pozostało. O nieszczęśliwa złości, która zasłużyłaś na taką straszną karę! Natomiast dobrzy aniołowie w nagrodę za swą wierność otrzymali możliwość oglądania Boga i zyskali wieczną chwałę.
Św.Michał Archanioł w służbie Najwyższego Boga na ziemi ma wielkie zasługi.     
Jako  przykład szczególnej Jego obrony jest Klasztor Jasnogórski który obronił przed najazdem szwedzkim wraz ze swoim Wojskiem Niebieskim i ziemskim. 
 
Na głównej bramie Jasnogórskiej możemy zobaczyć Jego figurę  jako znak że Jasna Góra jest niezwyciężona  
                                                                                                                                                                                LEKTOR
 
Św.Michał Archanioł na głównej bramie                    >>>    Jasnogórskiej Twierdzy                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      _________________________________________________________________________________
 
 
      Przypatrzmy się jaka walka toczy się nadal o nasze dusze !!!  :
 
                                                                                                    
<<< Rysunek przedstawia Św. Michała Archanioła    wyrywającego ze szponów szatana zniewolonego
grzesznika.
 
 
 
 
Drogi bracie i siostro !!!
 
Jeżeli jesteś zniewolony przez diabła nałogami, czy też przez inne sprawy - wzywaj na pomoc Św. Michała Archanioła a On - Wódz Niebieskich Zastępów  na rozkaz Boga Najwyższego pomoże ci wyjść z tej niewoli złego ducha ( oczywiście wg. Twojej wiary, trzeba całkowicie zaufać Bogu i odwrócić się od nieprawości).
 
   Każdy ochrzczony katolik jest członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa czyli Kościoła.
 
***
 
                                                Żeby zrozumieć cały obraz walki spójrzmy na tę wizję:
 
 
                                                 WIZJA LEONA XIII
                                          
>>> fot. Papież Leon XIII
 
13 października 1884 r. Papież Leon XIII doświadczył szczególnego przeżycia mistycznego.
W czasie dziękczynienia po Mszy Świętej popadł na krótko w ekstazę, w czasie
której usłyszał w pobliżu Tabernakulum następujący dialog szatana z Chrystusem. Gardłowym głosem, pełnym złości szatan krzyczał: Mogę zniszczyć Twój Kościół! Łagodnym głosem Pan Jezus odpowiedział: Potrafisz? Więc próbuj
Szatan: Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy! 
Pan Jezus: Ile czasu i władzy potrzebujesz?
Szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Pan Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wybierasz? 
Szatan: To nadchodzące [XX w.]. 
Pan Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz.
Po tym przeżyciu Leon XIII udał się pośpiesznie do swego biura i ułożył tę modlitwę, którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać po Mszy Świętej. Sam wielokrotnie odmawiał ją w ciągu dnia.
        O tej powinności przypomniał papież Jan Paweł II 24 maja 1987 r, gdy przybył      jako  pielgrzym do słynnego    sanktuarium Św. Michała Archanioła na górze Gargano*. Odmawiajmy zatem także osobiście tę modlitwę, by przyczynić się  do odparcia ataków szatana i zwycięstwa Kościoła nad jego wrogami,
modlitwa ta posiada moc egzorcyzmu, Oto jej treść:
                                      
„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich  Zastępów,  szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen".

                                                                                                                                   papież Leon XIII

 
 (Za każdorazowe odmówienie powyzszej modlitwy dostępujemy odpustu cząstkowego, a za codzienne
   odmawianie jej przez cały miesiąc dostępujemy odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami).  
 
   Więc módlmy się często tą modlitwą (szczególnie tam gdzie widzimy zło), a odpusty ofiarujmy za    
   dusze w Czyśćcu cierpiące, dzięki temu wiele dusz wybawimy z Czyśćca a one na pewno się nam 
   odwdzięczą i staną jako barykady przed naporem złych duchów.
 
LEKTOR
 
 
***
 
 
Jak wyglądają ataki na Kościół Św. pokazuje wizja Św.Jana Bosko : 
 
 
____________________________________________________________________________
 
           ROZGŁASZAJMY WIELKOŚĆ ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA !
 
                                                       Objawienie się Św. Michała Archanioła s. Filomenie. 
 
  Kilka lat przed wstąpieniem Papieża  Leona XIII na Stolicę Apostolską żyła w San Colombo na terenie Hiszpanii klaryska, siostra Filomena. Ta zakonnica, która potem zmarła w opinii świętości (1868 r.), w gorących modlitwach zapytywała Boga, co należy czynić, aby zapewnić Tryumf Kościoła. Objawił się jej wtedy Św. Michał Archanioł i rzekł trzy razy: „Rozgłaszaj moją wielkość.” 
Świątobliwa Filomena uświadomiła sobie wtedy niezmierną potęgę i władzę tego Archanioła. Zrozumiała, że spośród duchów  nie­bieskich jest najdoskonalszym i w miłości najwięcej podobnym do samego Pana; że swoich czcicieli szczególną otacza opieką w życiu, przy śmierci i po zgonie; że dla wsparcia Kościoła i naszej wiary należy wzywać przede wszystkim Jego pomocy. Zaczęły się bowiem czasy ostateczne. I dlatego Papież Leon XIII, natchniony przez Ducha Świętego, rozbudził nabożeństwo do Św. Michała Archanioła, aby ludzie zwrócili swe myśli i serca ku temu Wodzowi Wojsk Niebieskich, aby pokonać moce piekła w ostatecznym boju.
 
Odtąd siostra Filomena z polecenia spowiednika nie tylko sama stała się czcicielką, Św. Michała Archanioła, ale także zachęcała karmelitanki i inne zakony do ustawicznego wzywania Jego pomocy.
   Wkrótce potem miała drugie widzenie, które sama tak opisała: „Ujrzałam Najświętsze Serce Pana Jezusa, napełnione miłością do ludzi, idące przez drogi świata. Utrudzone słaniało się na prawo i lewo, doznając ran z powodu przydrożnych cierni. Z poranionego Serca spływała Krew, użyźniając ziemię. Kiedy to Serce przeszyte na wylot wydało z siebie łaskę i miłość, zbliżyły się do Niego dwie gwiazdy, aby Je podtrzymać. Zrozumiałam, że przecudna gwiazda od prawej strony, czyli od strony boleści, była to Matka Najświętsza Niepokalana. Drugą gwiazdą, równie wspaniałą i jasną od strony miłości, był Św. Michał Archanioł. Najświętsze Serce zmieniło się także w gwiazdę, a jej promienie w języki. Chrystus Pan mówił do Matki: „Fiat, fiat”, „niechaj się stanie to, o co prosisz". Maryja mówiła do Anioła: „Va, va,”, „leć, leć, roznoś to, co Syn mi daje", Św.Michał odpowiadał: „Któż jak Bóg”. W trójkącie gwiazd widziałam obraz Opatrzności, w troistości Osób jednolitość woli. Bo zarówno Maryja chciała wyprosić, jak Chrystus udzielić, a  Św. Michał rozdać. Te trzy wole były ze sobą zjednoczone, ta sama miłość łączyła je. Zrozumiałam, że wszystkie łaski dla uratowania Kościoła wyjedna Niepokalana, której stopa zetrze głowę węża, ale że te wszystkie łaski rozniesie jeden tylko Św. Michał !
Więc wzywajcie, wzywajcie tego niezwykle potężnego Hetmana, bo zaczęły się ostateczne czasy!"
 
Wszyscy szukają szczęścia, a przecież niewielu je osiąga, gdyż idą przez życie sami, bez doświadczonych przewodników, zadufani we własne siły i w swój rozum. Dlatego często stają się łupem złych duchów.      
Św. Michał Archanioł objawiając się świątobliwej siostrze Filomenie, klarysce, powiedział: „Szczęśliwy naród, szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, który mnie się poświęca – ci bowiem nie zginą”.  
[ wyżej wymieniony tekst pochodzi z zapisków bł. Bronisława Markiewicza ,który miał szczególne nabożeństwo do św. Michała Archanioła i Anioła Stróża Polski. Beatyfikacja tego sługi Bożego nastąpiła 19.06.2005r.w Warszawie ].  
 
 
*PS. W 1987 r. papież Jan Paweł II przybył do sławnego  sanktuarium Św. Michała Archanioła na Górę Gargano w Italii, aby prosić go o pomoc i opiekę dla Kościoła Św. Oto niektóre fragmenty z przemówienia:  
„Przybyłem uczcić Świętego Michała Archanioła i prosić teraz, kiedy jest tak trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i bez ustępstw. Liczni święci przybywali tutaj, aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia... Jest prawdą, «bramy piekielne Kościoła nie przemogą» ,według zapewnienia Pana (Mt.16,18), ale to nie znaczy, że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom złego. W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata, aby pomóc wierzącym odeprzeć demona, który «jak lew ryczący krąży szukając  kogo  pożreć». (1 P 5,8). Ta walka z demonem, który jest przeciwieństwem postaci Św. Michała Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. Istotne zło, które jest w nim, nieład, który się spotyka w społeczności, niespoistość człowieka, rozłam wewnętrzny, którego staje się ofiarą, jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego, ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana.
 
On (2 Kor. 4, 4] o ile się objawia jako sprytny uwodziciel, który umie wcisnąć się do naszego działania, aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe, na ile pozornie zgodne z pragnieniami i naszego instynktu... Do tej walki wzywa nas postać Świętego Michała Archanioła, któremu Kościół tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie nigdy nie przestał składać  specjalnej czci...  
Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św.: «Św. Michale Archaniele wspomagaj nas w walce...» Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła".     
 
I znowu 24 kwietnia 1994 r.  Jan Paweł II w medytacji południowej, zachęcał do odmawiania tej modlitwy:
Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw  siłom ciemności i przeciw duchowi  tego  świata”. powiedział Jan Paweł II.
 
 
LEKTOR
 
 
                                                                                           ***
 
 
      Hołd św. Michałowi Archaniołowi    
w 1510 rocznicę Jego objawienia na   
        Górze Gargano – 492-2002          

W 2002 r. obchodziliśmy 1510 rocznicę ukazania się wielkiego Archanioła Św. Michała na Monte Gargano we Włoszech. Oto historia tego objawienia zaczerpnięta z książki opisującej różne objawienia wielkiego Archanioła w świecie na przestrzeni wieków.
 

Święty Michał na Monte Gargano w 492 r.

Objawienie to pokazało wszystkim, że wsparcie Św. Michała dla Kościoła nigdy nie ustanie. Kościół szczególnie potrzebował wsparcia w owym czasie, kiedy to barbarzyńcy napadali na kraj papiestwa. Po to, żeby utrzymać Italię . Św. Michał ukazał się na górze, na wybrzeżach Adriatyku, zwrócony twarzą na Wschód, który był potem świadkiem narodzin różnych herezji i gdzie Kościół miał odczuwać przez długi czas zagrożenie ze strony barbarzyńców.

Było to w roku 492. Trzoda bogacza z Siponto pasła się na stokach Góry Gargano. Pewnego dnia zauważył on, że jeden z jego wołów zniknął. Wraz ze swoimi sługami udał się na poszukiwania i znalazł go na wierzchołku góry przy wejściu do groty, której nikt nigdy przedtem nie odwiedzał i napinając łuk wystrzelił strzałę w jego stronę. Lecz zamiast osiągnąć swój cel, strzała odwróciła się i pomknęła w kierunku bogacza, raniąc go. Wieść o tym cudzie szybko rozniosła się po miasteczku. Skonsultowano się z miejscowym biskupem, ludzie zaczęli się modlić, a po trzech dniach postu Anioł ukazał się biskupowi: "Jestem Michałem Archaniołem", powiedział. "Wybrałem to miejsce, żeby było czczone. Będę na zawsze jego obrońcą i opiekunem." Kilka dni później przybyły w pobliże wrogie oddziały i zagroziły Siponto. Ludzie zaczęli się modlić do Św. Michała. I kiedy nadszedł czas bitwy rozległ się nagle huk pioruna. Góra zatrzęsła się od drgań, jej szczyt pokrył się czarnymi chmurami, a płomienie ognia pozabijały wrogów. Mieszkańcy Siponto natychmiast podziękowali swojemu niebiańskiemu obrońcy.

Gdy niektórzy zastanawiali się, czy święte miejsce w grocie powinno być konsekrowane Anioł ukazał się biskupowi powtórnie:

                               "Ten, kto zbudował sanktuarium poświęcił je Osobiście", powiedział.                   
 
                                    "Powinniście dostrzec znaki tego cudownego poświęcenia."
 
 
Ludzie zgromadzili się w grocie i znaleźli tam ołtarz pokryty czerwonym woalem i ludzkie ślady na marmurowej posadzce.
 
                                           Kościół obchodzi rocznicę tego objawienia 8 maja.
 
 
Z powyższego objawienia widać że kiedy błyskawice i pioruny przeszywają nasze niebo to działa Św.Michał Archanioł.


 
Czym prędzej bracia i siostry często uczestniczmy w Ofierze Mszy Św., odmawiajmy Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy które są potęgą w niszczeniu zła, aby zagniewany przez nasze grzechy Bóg nas surowo Mieczem Świętego Michała Archanioła nie karał.
 
 
 
 

<<<  Egzorcyzm
 
Pdf

Wyjątki z orędzi : Mówi Św. Michał Archanioł: (...) " Przybyłem dziś na polecenie Ojca Przedwiecznego by wam powiedzieć słowa o Egzorcyźmie, o mojej osobie i mojej pomocy dla świata. Proszę was, wzywajcie mnie codziennie i proście o pomoc. Jestem gotów wam pomóc przed złymi duchami i ich napaściami - z zasadzki... Jedną z wielu pomocy jest Egzorcyzm, który powinniście odmawiać codziennie, o ile to możliwe rano i wieczorem... Kiedy odmawiacie Egzorcyzm, to wypowiadacie słowa odnoszące się do tajemnicy Krzyża. Ta modlitwa zawiera wszystkie Tajemnice wiary chrześcijańskiej. To jest potęga. Ta modlitwa jest bardzo ważna zwłaszcza teraz kiedy na ziemi trwa ciężka walka i praktycznie całe piekło jest na ziemi. Szatan walczy zawzięcie o każdą duszę... Róbcie użytek z wody święconej. Jest to jeden z największych Sakramentaliów przed którym złe duchy uciekają... Dlaczego przestaliście kropić wodą święconą przy każdej Mszy św.? Dlaczego zabraniacie odmawiać Egzorcyzm? W ten sposób dajecie wolną drogę złym duchom. Zwracam się do was jako Obrońca Kościoła, jako ten, który ma stoczyć wielkie walki - z tym powtarzającym się upomnieniem: Kropcie wodą święconą i odmawiajcie Egzorcyzm. To jest broń. To jest moc Prawdy i Miłości Bożej... Nadchodzi decydująca bitwa. Zwycięzcami będą tylko ci, którzy nadal kroczą drogą Prawdy i Miłości, którzy pod Płaszczem Maryi szukają schronienia i którzy z Różańcem w ręku, przez modlitwę zdobywają sobie ochronę ze strony Nieba ".
 
 
 
 
 
LEKTOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                           więcej o Aniołach Bożych
 
 
                                                                 Królowa Aniołów i Święci Aniołowie Boga Wszechmogącego
                                                                                             - ratunkiem dla świata i Kościoła Świętego