PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


   ZNAKI PONOWNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA PANA I KOŃCA ŚWIATA
 
             
 
 
Zofia Nosko ,,Centuria” .
 
 
 
 
 
 
   Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata. Fałszywi prorocy. „Pokojowe rozmowy” - narzędziem wojny. Fałszywa nauka zwalczająca Kościół i religię. Nowomoda. Straszny głód i choroby. Anomalie w pogodzie. Prześladowanie chrześcijan. Fałszywi prorocy. Odrzucanie Różańca. Lekceważenie Chrystusa Euchary­stycznego w kościołach. Tabernakula spychane na boczne ołtarze! Upadek zakonów. Sąd Boży. Czuwajcie i módlcie się!
 
„Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata:
    Nim to nastąpi, wielu w tych dniach przyjdzie zwodzicieli, którzy będą mówili: Ja jestem mesja­szem. Nie idźcie i nie szukajcie ich, albowiem oni w błąd wprowadzą. Nim to nastąpi, musi być wielka wrzawa narodów, będą wielkie wojny. Nienawiść za­panuje na całej ziemi, chciwość i zło. Wszyscy wokoło będą mówili o pokoju, a przy lędźwiach swoich potajemnie trzymać będą sztylety. Będą się zbierali na narady, głosili pokój, a potajemnie szykować się będą do strasznych wojen. Zechcą użyć broni o strasznym zasięgu, którą nazwą nuklearną. W te straszne dni powstanie naród przeciw narodowi, państwo przeciw państwu, brat prze­ciw bratu. Pojawi się fałszywa teoria na świecie, która będzie zwalczała re­ligię i prawa Boże. Kobiety będą chodziły w spodniach z ostrzyżonymi wło­sami. Będą paliły papierosy i piły alkohol, będą się walały po ulicach, nastą­pi wielki upadek moralny. Rzadko która rodzina będzie prawdziwa, według założeń Bożych. Rodzice będą zabijali własne dzieci poczęte w łonach. Będzie ogólne zamieszanie i bałagan. We wszystkich państwach będą się często zmie­niały rządy. Wystąpi wielki głód, tak wielki, że liczne narody będą wymierały. Pojawi się straszna choroba, na którą ludzkość nie będzie miała żadnego środ­ka zaradczego. Cała przyroda wyda walkę człowiekowi. Ziemia będzie rodzi­ła zatrute plony. Przyniosą one śmierć.
 
Przyjdą trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, mrozy i śnieżyce tam, gdzie ich nie było. Przyroda będzie się zachowywać, jakby walczyła z człowiekiem, a w tym czasie będzie narastało zło, lecz to dopiero początek waszych boleści.
 
Zaczną was prześladować, udręczać, zabijać, napadać na drogach i rogat­kach, w waszych domach. Będziecie w nienawiści u tych wszystkich, którzy powstaną przeciw mojemu Świętemu Imieniu Bożemu. W te dni wielu za­chwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać, jedni drugich nienawi­dzić. W tym to czasie powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Wzmoże się w te dni oziębłość tych, którzy byli gorliwi w mo­dlitwie, zaniechają modlitwy różańcowej. Będą powstawały różne grupy, nazywające siebie duchowymi, widzącymi, mówiącymi różnymi języka­mi, którzy rzekomo przywołują ducha wieków. Nie wierzcie im ! - W te dni wzmoże się nieprawość, fałsz, obłuda, ludzie zaczną szukać zapomnienia w strasznych orgiach i pijaństwie.
 
Powoli powstawać będzie oziębłość i lekceważenie Chrystusa Eucha­rystycznego, który będzie usunięty z centrum ołtarza. Rzadko która świą­tynia zatrzyma Chrystusa Eucharystycznego, który będzie usunięty z cen­trum ołtarza.
 
Miłość braterska zupełnie upadnie, będą się rozpadały zakony, domy zostaną puste. Zakonnice staruszki zostaną po trzy, po cztery w gma­chach, które beztrosko będą im zabierane i przystosowywane na hotele i domy rozrywki. Stosunek człowieka do człowieka będzie bardzo wrogi, podejrzliwy. Lecz kto w tym czasie wytrwa w świętej miłości Bożej aż do końca, będzie zbawiony. A znakiem zbliżającego się końca będzie głoszona na całym świe­cie Święta Ewangelia, w najdalszych zakątkach świata. Wtedy przybliży się i nadejdzie niespodziewanie Ten, który ma przyjść. I stanie nad światem Sąd wielki. Ziemia odda to, co trzyma w sobie: ogień i wodę. A nikt nie będzie mógł mówić, że nie znał Ewangelii Świętej, że Jej nie słyszał, bo Ona będzie głoszona wszystkim, bo tylko Ona jest prawdą i świadectwem Boga Najwyż­szego, Zbawiciela Świata, który był umarły, a żyje wiecznie.
 
Czuwajcie, czuwajcie i módlcie się, niech miłość wasza nie oziębnie do Boga Najświętszego i Jego spraw, do religii świętej, do braci waszych. Miłujcie się, trwajcie w dobrym postanowieniu, by was przyjście Pana Najwyższego nie zasko­czyło jak potrzask. Miejcie u pasa lampy wypełnione oliwą. Czekajcie, a radość wasza będzie wielka, gdy Pan stanie pośród was. Amen.” (28 XII 1984 r.).
 
__________________________________________________________________________________
 
  Życiorys tej pokornej niewiasty oraz przekazy dawane jej z Nieba zostały też opisane w książce  ks. Ryszarda Uklej SDB pt. „ Tryumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko” - (okładka z lewej strony) . Tam zostały ukazane fragmenty z książki "Orędzia Zbawienia"  które teraz wypełniają się i będą się wypełniały na naszych oczach.
_________________________________________________________________
 
Zapowiedź trzech Aniołów (Ap 14, 6-13):

              
 
 
Znaki czasów ostatecznych 
 
Koniec czasów,  5 znaków

Zapowiedź i przygotowanie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na podstawie Orędzi "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" (1973-1996)  

 
 
                                                                                                                    Cdn.