PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
"Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło , ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno" ...
 
 
 
 
 
 
                      JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI
 
                                          
 
 
Intronizacja - jest to dobrowolne ogłoszenie przez dany naród kogoś Królem danego narodu, i przyjęcie w zupełności Prawa które dany Król reprezentuje. Pan Jezus jest Królem Królów Panem Panujących, ale nie chce mieć niewolników, On jako suwerenny władca chce aby każdy naród i każdy człowiek wybrał Go z własnej nieprzymuszonej woli którą dał mu Bóg. Ma prawo każdy człowiek wybierać, może wybrać Boga za Króla albo szatana. W  tym przypadku decyzja może zaważyć na całej wieczności, albo z Bogiem Człowiekiem - Jezusem Chrystusem w Królestwie Bożym, albo z szatanem na całe wieki w ogniu nieugaszonym. A więc drodzy bracia i siostry wybierajmy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Rozalia Celakówna
 
 

Słowa Pana Jezusa do kandydatki na ołtarze : Rozalii Celakówny:

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej, moje dziecko, nie ostoi się. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował.
Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.
To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski ” ... „Które pań­stwa i narody Intronizacji nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej zginą z powierzchni Ziemi i już nigdy nie powstaną.”
 
 
 
Na Wspomożenie w dziele Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla Polski
wychodzi Król Dawid :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Zofia Grochowska
 
 
    
  Król Dawid przekazał siostrze Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego następujące orędzia : 
 
Dnia 14.01.1999 r. Ja, Król Dawid, długo czekałem aż zaczniesz pisać. Wiem, że masz trochę wątpliwości, więc daję ci sposobność, prosząc Boga o światło, które otrzymasz, aby nasza współpraca nie hamowała tego dzieła. Powinnaś wszystko uczynić, co jest wolą Boga. Po to jestem jako orędownik do szybkiego zatwierdzenia Intronizacji Jezusa, Króla Polski, a potem koronacji. Bóg czeka, kiedy lud wybrany dobrowolnie ogłosi Jezusa - Królem Polski i świata. Bóg nie narzuca człowiekowi przymusu tylko czeka aż człowiek sam zapragnie. Bóg nigdy nie zniewala, ale prosi o dziś, Ja, Król Dawid, proszę ciebie, ludu Boży, nie zwlekaj, ale staraj się wszędzie stukać aż ci otworzą, aby wypełniło się to, czego Bóg oczekuje.
Jezus będzie tych narodów Królem, które zapragną Królestwa Bożego. Gdzie miłość i dobro, tam i jest Królestwo Boże. Staraj się, narodzie polski, bo giniesz - tylko Miłosierdzie Boże może was wyprowadzić z tak wielkiego upadku. Sam pogrążysz się jeszcze bardziej.
Bóg w swoim gniewie wstrząśnie globem - to jest przepowiedziane, że gdzie jest odstępstwo od Boga, tam i gniew Boży wzmaga się. Bóg w swej dłoni trzyma całą kulę ziemską i kto stara się zaprzeczyć, że Bóg jest wszechmocny, ten jest dzieckiem szatana. Bóg oddał wszystko w posiadanie Jezusowi, który cały świat odkupił własną krwią. Pokój z wami.
 
 
Dnia 25.12.1998 r. Ja, Król Dawid, proszę ciebie, Zofio, pisz często, bo ten czas jest mi przeznaczony, abym przez ciebie ostrzegał ludzi. Pozwól, abym w czasach ostatecznych, w pełni mógł wypełnić moje posłannictwo. Współpracuj ze mną, a wielu ludzi zostanie uratowanych. Posłannictwo i słowo dał mi Bóg i raduje się Pan, że mogę brać udział w dziele zbawienia.
Narodzie polski, najważniejszym dla ciebie jest, aby Jezus został Królem Miłosierdzia Bożego. To nie jest wymysł człowieka, ale pragnie tego Jezus Chrystus, aby zostać Królem Miłosierdzia Bożego i okazać światu Miłosierdzie. Co Bóg chce uczynić dla ludzkości, zna tylko Bóg. 
Ja, Król Dawid, będę was wzywał i pouczał, bo to jest moja misja, aby Król Królów został wybrany, ukoronowany i uwielbiony przez narody - wówczas zło będzie pokonane i ludzie ujrzą obrzydliwość swoich występków i upokorzą się przed swym Stwórcą. Zło gnębiło ludzkość przez tyle wieków i nie potrafiliście się bronić, dlatego jesteście niewolnikami zła. Król, Jezus Chrystus, chce was wyzwolić spod jarzma zła. Macie wolną wolę i możecie wybrać Jezusa Królem lub nie. Królestwo Boże przyjdzie z Nieba, tylko pragnijcie.
Ja, Król Dawid, będę wam przekazywał, co macie czynić dla Królestwa Bożego. Proszę, nie lekceważcie tych słów, aby nie było za późno, bo plan Boży nie jest planem człowieka. Trzeba dużo światła Bożego, aby zrozumieć działanie Boga.
 
Dn. 17.12.1998 r. Ja, Król Dawid, proszę ciebie, Zofio, pisz, nie odkładaj pisania, bo czas nagli, aby ludzkości dać poznać, co zgotował sobie człowiek grzechu. Ludu Boży, upominała was Matka Boża, upominał was Jezus Chrystus, a rozrachunku wobec stworzenia dokona Bóg, Ojciec Przedwieczny. 
Ja, Król Dawid, wzywam was do życia z Bogiem, bo czasu macie mało. Jeszcze raz Bóg Ojciec okaże człowiekowi swą Ojcowską Miłość wobec dzieci ziemskich, potem, o ile się nie nawrócicie, wszelkie nieszczęście spadnie na cały świat. Nie będzie ostrzeżenia. Co się stanie, to już jest napisane w Piśmie Świętym. Bóg dopuści tę grozę, abyście przeżyli i zobaczyli, co uczynił grzech. Nie będzie nawrócenia, nie będzie przebaczenia dla tych, co trwali w nieprawości. Upadłeś, człowiecze, ale nie chciałeś powstać, a w zasięgu twego serca był Bóg, który wciąż czeka na ciebie, biedne stworzenie, aby ciebie podnieść z twego upadku. Ja, Król Dawid, przychodzę, jako pośrednik i orędownik do ludu wybranego. Tylko jeden jest ratunek dla ludzkości - Miłosierdzie Boże, które objawił Bóg przez polską zakonnicę s. Faustynę i upomina się, aby został koronowany w Polsce Królem Miłosierdzia Bożego. Jezus Miłosierny jest Królem, Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale pragnie być Królem dzieci ziemskich. Uczyń to narodzie polski, nie zwlekaj, bo czas nagli - to wezwanie dla ciebie, Polsko - wypełnij to, o co was proszę, a skorzystacie z łaski Bożego Miłosierdzia dla siebie i całego świata. Tyle otrzymacie, na ile zaufacie Miłosierdziu Bożemu.  więcej 

         
                  Orędzia  z książki  siostry Zofii Grochowskiej     
                    " U źródeł Bożego Miłosierdzia "  Tom I  >>>
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
"Naprzód przebojem młodzi rycerze do walki z grzechem w swej duszy, Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, z Nim w bój nasz zastęp wyruszy"
                                                            -słowa hymnu rycerskiego
     
 
Papież Pius XI był zwolennikem ustanowienia KRÓLESTWA CHRYSTUSOWEGO,
 dopełnieniem jego szlachetnych intencji w tej sprawie jest Encyklika "Quas Primas" : 
 
  <<< proszę kliknąć
 
 
 
 
 
Ks. Robert Mader o panowaniu Chrystusa Króla :
 
<<< Obraz Jezusa Chrystusa Króla
 
   Na tym prawidłowym obrazie Pan Jezus ma trzy korony , co oznacza że ma pełnię władzy.  Oznacza to :
- władzę wykonawczą - ponieważ jest Bogiem który wykonuje i stwarza ,
- władzę ustawodawczą - ponieważ jest Bogiem który ustanawia Prawa Boże (10 Przykazań i Prawo Miłości Boga i bliźniego),
- władzę sądowniczą - ponieważ jest Bogiem do którego należy ostateczny osąd człowieka i który będzie sądził żywych i umarłych.
 
  Trzy korony oznaczają również że Pan Jezus jest Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym , i że jedność Osób Boskich jest nierozdzielna. 
     Każda korona oznacza pełnię władzy każdej Osoby Boskiej. Tak więc Boga Ojca, Syna  Bożego i Ducha Świętego.
 
                                                                       ***
 
                     Jezus  Chrystus Król Polski - oświadczenie poselskie :
 
 

Ksiądz Roman Kneblewski : Chrystus jedynym Królem! 

 
 
 
Do rozważania :
         NARÓD POLSKI BEZ KRÓLA JEST JAK PSZCZOŁA BEZ ULA !!! 
 
                                                                                      warunki prawdziwego Królowania Boga