PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
Balaski komunijne
 
  

            Parafia w której balaski - czyli stoły Pańskie są nakryte białym obrusem.            

Przykład godny naśladowania.

 
 Tak powinno być w każdej świątyni
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
Słowo ks. prałata Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii NSPJ w Bydgoszczy, na Piątą Niedzielę Wielkanocną – 6 maja A.D. 2012.
 
 
 
***
  Aby zrozumieć jak bardzo ważne są balaski trzeba pokazać cały obraz funkcjonowania Świątyni Bożej  (czynimy to niżej) , i cofnąć się do czasów Mojżesza przez którego Bóg wskazał jak zabezpieczyć Sacrum. Bóg zawsze myśli do przodu , dlatego dał te wskazówki aby godnie mógł człowiek uczcić Jego Ciało i Krew obecne w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza :
 
 
Namiot Spotkania
jako zwiastun  świątyni  Bożej
i Arka Przymierza jako zwiastun Przenajświętszego Sakramentu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sercem sanktuarium był przybytek podzielony na dwie części przez zasłonę wykonaną z drobno tkanej materii (bisioru), purpury fioletowej i czerwonej, szkarłatu (karmazynu), z wyhaftowanymi uskrzydlonymi stworzeniami.
 
 
 
  Podczas objawienia na gó­rze Synaj Bóg przekazał za pośrednictwem Mojżesza dokładne wskazówki dotyczą­ce wyglądu świątyni (przybyt­ku),który Izraelici mieli dla Nie­go przygotować.
Po zawarciu przymierza Bóg chciał za­mieszkać wśród swoich ludzi, a oni potrzebowali miejsca, w którym mogliby oddawać Mu cześć i składać należne ofiary. Przybytek obejmował otwarty dziedziniec o wymia­rach 44 na 22 metry, ograni­czony wysokim na dwa metry parawanem z tkanin. Pośrod­ku znajdowało się przenośne sanktuarium w postaci ozdob­nego namiotu, na który składał się drewniany szkielet i poszy­cie z różnorodnych tkanin  i skór. Specjalna zasłona roz­wieszona na czterech pozłaca­nych słupach dzieliła wnętrze namiotu na część świętą i Naj­świętszą.  W miejscu świętym znajdował się stół na chleby pokładne, siedmioramienny świecznik na oliwę i ołtarz ka­dzielny, na którym paliło się ka­dzidło. Za zasłoną, w głębi na­miotu i Najświętszym miejscu całego przybytku znajdowała się specjalna pozłacana skrzy­nia z drewna akacjowego, zwana Arką Przymierza. Spo­czywały w niej dwie kamienne tablice, na których Bóg wyrył Dziesięć Przykazań, stanowią­cych podstawę Prawa - [ Księga Liczb 3, 1 – 51 ]. Płyty te, nazywane również Świadec­twem,symbolizowały układ, który Bóg zawarł z Izraelem. Arkę przykrywała Przebłagalnia - złota płyta, którą arcykapłan skraplał krwią z ofiary w Dzień Przebłagania. Pozostałe waż­ne sprzęty związane z kultem znajdowały się przed wejściem do Namiotu Spotkania. Stał tam ołtarz całopalenia, oraz kadź z wodą służącą kapłanom do rytualnych obmyć (można porównać z dzisiejszą puryfikacją palców kapłana). Funkcje kapłańskie mogli sprawować tylko Izraelici z pokolenia Lewiego - do tego celu specjalnie na polecenie Boga przez Mojżesza wyświęceni. Kiedy Mojżesz potrzebo­wał rady Jahwe, udawał się do Namiotu Spotkania i tam roz­mawiał z Bogiem .
PS. Zasłonę którą Bóg kazał też Mojżeszowi sporządzić  by oddzielała Miejsce Święte od Najświętszego – [ Wj 26 , 31 – 34 ] można porównać do balasek w czasach Świętej Tradycji - które przed prezbiterium spełniały podobną rolę , oddzielały wiernych (którzy znajdowali się w Miejscu świętym) od Najświętszego Miejsca w którym znajduje się Przenajświętszy Sakrament, dzięki czemu lud wierny nie spoufalał się z Bogiem ukrytym w Tabernakulum – tym Mieszkaniu Trójcy Przenajświętszej na ziemi i zachowywał stosowny szacunek i cześć dla Boga Żywego w Przenajświętszym Sakramencie Ukrytego przyjmując Go godnie na kolanach, tak jak w słowach tradycyjnej pieśni „Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana Święty, Święty,Święty...” Wróćmy do Świętej Tradycji a Bóg będzie nam błogosławił.  Czytajmy Stary Testament , a odkryjemy wielkie tajemnice Boże.   Nie można nie brać pod uwagę Tego Testamentu , przecież jego fragmenty są czytane na każdej Mszy Św.   
 
 
                                                                                                                  Jak Mojżesz czcił Boga 
 

 
Pani Wszystkich Narodów mówi o konieczności zamontowania balasek w świątyniach - (Orędzie Pani Wszystkich Narodów z 31 maja 1956 r.).   
 
pdf
Petycja do księży Proboszczów w sprawie zamontowania balasek (klęczników stałych) w parafiach.
pdf
Modlitwa o zbudowanie balasek w kościołach