PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 

Jacek i Fabian.  Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego
 

 „Polskę szczególnie umiłowałem, a gdy posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości,  z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”. - (Dzienniczek  s. Faustyny- Dz. 1732)

    My Chrześcijanie synowie Polskiej ziemi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.

    Po dogłębnym i wnikliwym przemyśleniu spraw dotyczących Kościoła i świata, tego wszystkiego co się dzieje wokół każdego z nas, to jest zagrożenia i nadzieje na dobrą przyszłość, którą obiecał Pan nasz Jezus Chrystus Ojczyźnie naszej przez  Św. siostrę Faustynę, gdy Polska posłuszna będzie Mojej Woli...

      Przez wiele lat szukaliśmy woli Bożej dla naszej ojczyzny.

   Pierwszym i najważniejszym punktem dla Polski jest zbudowanie domu ojczystego na dobrym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus tj. na Prawdzie, Drodze i Życiu. Bóg przygotował się na te ciężkie czasy dając Proroków tych czasów szczególnie polskich Proroków jak : Św. Siostrę Faustynę, Wandę Malczewską,  bł. Bronisława Markiewicza, Rozalię Celakówną, Kardynała Augusta Hlonda, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II,  Zofię Nosko, stygmatyczkę Katarzynę Szymon, „Annę” z Warszawy, Zofię Grochowską, Michalinę Zając , aby była rozpoznana Wola Boża dla Kościoła Św. w naszej ojczyźnie i przez naszą ojczyznę na całym świecie.

 
 
 
<<<  Poniższe przekazy pochodzą z książki  siostry Zofii Grochowskiej „U źródeł Bożego Miłosierdzia ”–  orędzia Pana Jezusa  1988 – 1999 r.
     
    Dnia 03.11.1996 r., Tolkmicko
    
    Córko Moja. Ten dzień jest przeznaczony dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. W tym dniu dam poznać światu, że jesteście Moimi narzędziami. Będziecie występować jawnie, nie kryjąc się. Ufajcie Mi, że stworzyłem was w obronie wiary w Boga i ratunku dla świata. Przyjdzie wielu ludzi pod Mój sztandar i Mojej Matki. Nasze dwa serca są złączone i złączymy wasze serca z naszymi, aby Moc Najwyższego Boga wstąpiła na was, a staniecie się potęgą w ręku Boga. Szatan i jego słudzy będą wszystko czynić, aby zniszczyć to, co Bóg stworzył. Jego zamysły będą się rozpadać w pył i nic nie zahamuje tego dzieła zbawienia, aby  się wypełniło wszystko według Mojej świętej woli.
    Dzieci Moje, bądźcie wierne Bogu i nie odłączajcie się ode Mnie, bo szatan będzie miał łatwą zdobycz. Niech wasze oczy będą wpatrzone w Niebo, a wiele znaków i cudów ujrzycie i w tym wasza wiara będzie wzrastać.  W dniu największego prześladowania przyjdę i okażę Swoje Miłosierdzie na powstanie wielu ludzi z grzechów. To mówi Bóg Miłosierdzia do was, abyście się nawrócili i stanęli w obronie swojej wiary. Kochajcie i wynagradzajcie za tych, którzy Mnie nie kochają. Każda dusza, która powróci na drogę zbawienia otrzyma wiele Łask Bożych i błogosławieństwo na dalszą drogę swojego życia. Zostańcie w Mojej Miłości, ona was obroni, a pokój Boży zapanuje wśród was - po tym poznaję, że jesteście dziećmi Moimi. Kocham was i błogosławię w tym dziele zbawienia.

                                                                                                                                                       
Te Słowa zapisane przez Zofię Grochowską założycielkę Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego ściśle wypełniają się na nas w każdym dniu od czasu ofiarowania się Panu Jezusowi jako Mały Rycerz  Miłosierdzia Bożego :   
    
    
     PS.Mali Rycerze  muszą się przed Bogiem ze swojej działalności rozliczyć – mówi o tym fragment orędzia z dnia 01. 07. 1993r.:

     „ gdy dotknie ludzi pierwsza kara , wtedy będziecie mieli największą odpowiedzialność”... 

 

 
 
<<< To jest miejsce gdzie zanoszę modlitwy za Kościół Święty.
 
   Każdego dnia wzywam Miłosierdzia Bożego wraz z moją żoną Barbarą dla ocalenia  nas i całego świata

 
  Włączcie się i proście Pana Boga, dzisiaj każdy jest  potrzebny,
aby wspólnie ratować naszą Ojczyznę i cały świat
                                                      
                                                           Jacek 
 
 
 
 
 

 
 
<<< A to miejsce gdzie czerpię na modlitwie siły i natchnienia do mojej posługi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od początku mojego nawrócenia przyświecają mi te słowa Świętego Pawła :
 
„  W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.  Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.  Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.  Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.  Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych”  
    [ z Listu  św. Pawła apostoła do Efezjan 6, 10 – 18] -Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, Poznań – Warszawa  1976 r.,Wydawnictwo Pallotinum.

            W moim codziennym życiu dodają mi sił słowa tej pieśni,  którą często recytuję :
 
    „Matka która wszystko rozumie…”
 
 
Fabian