PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
 Maria Valtorta - żyła  w latach 1897 - 1961. Delikatna i wrażliwa, od dzieciństwa przeżywała życiową tragedię: brak mi­łości ze strony matki. Do­brze zapowiadającą się przyszłość przerwał tragi­czny wypadek. W 1920 została napadnięta i ude­rzona łomem w plecy. Jej życie stało się pasmem cierpień. W 1931 poświę­ciła się Miłosierdziu Boże­mu. Jako ofiara wynagra­dzająca z pokorą znosiła coraz większe cierpienia aż do rozległego paraliżu i wyłączenia z życia czynnego. Otrzymała wtedy nadzwy­czajną łaskę wizji i dyktand Pana Jezusa i Jego Matki.

Jej praca pisarska między rokiem 1943 a 1947 była ogromnie intensywna i - stopniowo się zmniejszając -trwała do 1953. Zapisała 15 tysięcy stron. Zasadniczą część twórczości stanowi monumentalne dzieło o życiu Jezusa Poemat Boga-Człowieka. Drobniejsze prace za­wierają komentarze do fragmentów Pisma Świętego, wy­kłady doktryny Chrystusa, dzieje pierwszych chrześcijan, utwory o pobożności. «Mogę zapewnić-napisała- że nie miałam środków ludzkich, by znać to, o czym piszę, a czego nawet pisząc czasami nie rozumiem".

  Obok pism natchnionych pozostawiła autobiografię i korespondencję, ukazującą jej osobowość i  oddanie się heroicznej i świętej służbie Bogu.

 Ciało Marii Valtorty spoczywa we Florencji, w głów­nym krużganku Bazyliki Zwiastowania.
 
 
 
Poemat Boga Człowieka