PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 

Zofia Grochowska

Fragment z książki pt. " U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom II

 
Orędzie z dnia 22.07.1999 r.
 
  Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski.
Wzywałem was, narodzie, aby Jezus Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w swym uporze.
    Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa... Gdzie są władze kościelne?
Czyż wy Go nie potrzebujecie? Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo obejmie cały świat.
   Mieć Króla w narodzie polskim - Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość Polski - z braku Jego Królestwa zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pragnie wam, narodzie Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. Jezus pragnie was wywyższyć w świętości, a tym zaczynem jest umiłowany Wikariusz - on dzierży klucze do otwarcia Królestwa Bożego - nie zamykajcie drzwi Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić - Jezus najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich.
   Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił siostrze Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany korona złotą , a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.
   Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do Narodu Polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Jego Królestwo nie ma granic, ale zapragnął być Królem narodu wybranego. Polskę Jezus tak bardzo umiłował i Jego oczy są zwrócone na was.
 
     Niech was Bóg błogosławi, aby Miłość i Miłosierdzie Boże zakrólowało wśród narodów.
 
 
<<< Więcej orędzi Króla Dawida do Narodu Polskiego i Narodów świata - do wydruku w pdf   
 
 
_____________________________________________________________________________
 
 
Uwagi maluczkich:
 
Na potwierdzenie powyższego przekazu s. Zofii cytujemy wersety zapisane w dzienniczku Świętej siostry Faustyny :
 

Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki:

Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.      
Zeszyt I , werset - 83
 
Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.
Zeszyt VI , werset - 1732
  
                                                                                     ***
 
   Trzeba tutaj dodać że modlitwa na uczczenie Króla Miłosierdzia już jest, brakuje tylko ukoronowanego Pana Jezusa w obrazie Miłosierdzia Bożego.
Przyczyńmy się w tej sprawie my wszyscy wierni aby Bóg zobaczył naszą dobrą wolę i zlitował się nad grzesznym światem. Amen.
 
   Pan Jezus już wcześniej podał siostrze Zofii Grochowskiej tą cudowną modlitwę.
Odmawiają ją Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, a mogą się dołączyć do odmawiania tej modlitwy również inni ludzie dobrej woli :
 
      Modlitwa do Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego ( na ostatnie czasy )
    orędzie z dn. 7.08.1991r. z książki pt. " U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom I :

   Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata - ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.
   Jezu Miłosierny niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się z Tobą i nie wezwawszy Imienia Twego. Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje.
   Któż na ziemi kocha nas więcej jak Ty Jezu. Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą. Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje. Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu i wołamy po tysiąckroć - ratuj ich. Wiemy, że Twe Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz.
   Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego. Jezu ufamy Ci i ufać nie przestaniemy.
Ofiarę składamy z siebie u Twych stóp jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby Ci pomagać w zbawieniu świata. Amen
 
                        Pan Jezus do siostry Zofii Grochowskiej:
    Córko Moja. Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy.
Dzieci Moje, módlcie się i ratujcie te dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozliczę ze zmarnowanego czasu gdy staniecie przede Mną. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu przed Bogiem musicie się rozliczyć i zobaczysz, człowiecze, te dusze, które przez twoje lenistwo zostały pozbawione zbawienia i muszą nadal cierpieć. Gdy odejdziesz z tego świata, modlitwy przeznaczone dla ciebie otrzymają te dusze, któreś ty pozbawił modlitwy. Kochaj i módl się za nich, za dusze grzeszne, żyjące tu na ziemi.
                                                                                                                            
 
 
  Jak potrzebny jest Polsce i światu Król Miłosierdzia Bożego - Jezus Chrystus jest objawione w tej wizji w książce Centurii  " Orędzia Zbawienia Tom I :

TOM II [142]. 18.XII.1987r.

  W czasie modlitwy porannej, oczami duszy, ujrzałem Pana Jezusa w białej sukni i czerwonym płaszczu. Postać Chrystusa Pana była majestatyczna i piękna. Mówił tak, jakby z kimś rozmawiał, ale tej drugiej postaci nie widziałam, słyszałam tylko głos. Pan Jezus mówił słowami: Tak, Ojcze Przenajświętszy, powstrzymuję ­złość i nikczemność wszelkich bluźnierców, rzucanych na Kościół Święty Boży. W odpowiedzi usłyszałem głos który mówił: Synu, jesteś Potęgą nad wszelkie potęgi. Dokąd będziesz znosił cierpliwie oszczerców i kłamców? Dziś zbliża się czas sprawiedliwości , zniszczenia, więc zniszcz ich i nie czekaj na poprawę, bo serca ich i rozumy są siedliskiem złego ducha i robaczywe. Pan Jezus odpowiedział: Ojcze Przenajświętszy, Umiłowany, do końca chcę i pragnę pozostać Miłością i Miłosierdziem. Dam im jeszcze raz Moje Serce i Miłość Moją. Chodzi Mi, Ojcze o te dusze, które są w boleści, skażone chorobą zła, bowiem czystych i uświęconych Kościół Mój Święty obejmie potęgą w pokoju i czystości. Wszelki brud, wszelka niedoskonałość musi odstąpić. Pozwól Ojcze Mój Przenajświętszy, niech miłość i miłosierdzie, które wiecznie trwa w Sercu Trójcy Przenajświętszej, jeszcze raz rozleje swoje łaski na cały świat, na całą ludzkość, na każdą duszę, która na świat przychodzi. Miłosierdzie Moje – Łaska, którą dam światu, wyda owoce nad owoce: doskonałość i świętość wszelkiej istocie żywej, albowiem Ja będę ze Swoim ludem i nie zabraknie im radości, pokoju i miłowania. Bo jako Najwyższy kapłan Twój w Trójcy Przenajświętszej, według obrządku Melchizedeka, miłością Moją i miłosierdziem oświecę serca i rozumy ludu Mojego, który Mi został dany jako dzieci, jako Moja trzoda. Mój dobytek na wieki wieków. Amen.