PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
                                               
 
 
                                       
 
                                                         Anielska Ochrona Papieża Benedykta XVI 
 
 
 
 
 
                                                                      Co wiemy o Aniołach ?
 
 
 Są Aniołowie pomostowi, którzy budują „ mosty " między ludźmi. Polega to na tym, że jeśli nam zależy, aby ktoś się z nami skontaktował lub my z nim, wtedy Anioł Buduje ten „ most ” pomiędzy mną a nim.
W 1-szym Dniu Stworzenia: BÓG Stworzył podział Czasu , Światłość i Stworzył BÓG Aniołów. Aniołowie są Duchami czystymi, są bardzo inteligentne. Mają Wolną Wolę. Stworzone są z Ognia i Światła. Są one całe Światłością. Światłość nie jest materią. Są 4 elementy Stworzenia:Powietrze, Ziemia, Ogień i Woda.
BÓG Uczynił ludzi niewiele mniejszymi niż Aniołowie. Są nam dani do pomocy. Aniołowie są niematerialni. Objawiając się człowiekowi przyjmują pewną wizualną postać.
 
 
 W każdym stworzeniu widać potrójne działanie PANA BOGA, np. roślina: l - korzonki, 2 - łodyga, 3 - liść. 
 
…W Niebie jest podobnie: Świat Aniołów podzielony jest horyzontalnie i wertykalnie. Są oni stale dynamiczni.

                       CHWAŁA  WSZECHMOCY i  MĄDROŚCI BOŻEJ  dzieli się na następujące 3 Kręgi:

1-szy Krąg Obejmuje trzy Chóry Aniołów: Cherubini, Serafini, Trony. Te Chóry są podporządkowane tylko BOGU.
Jest to Krąg Wiecznej Adoracji.
 
W 2-gim Kręgu są Chóry: Panowań, Mocarstw i Potęg. Są one odpowiedzialne za gwiazdy, za wszystko, co nas otacza.
 
W 3-cim Kręgu są Chóry: Księstw, Archaniołów i Aniołów. Są to Aniołowie będący najbliżej nas. Opiekują się one naturą, Świątyniami Kościoła Świętego, ludźmi. 

                     W drugim Kręgu Wszechmocy i Mądrości Bożej dzielą się Chóry w następujący sposób:

l – Strumień Łaski i Życia, 2 - Strumień Łaski i Słowa, 3 - Strumień Łaski Miłości.. Działa to na zasadzie łańcuszka.
 
Aby wejść w Unię z Aniołami trzeba przejść przez 3 stopnie Poświęcenia się ze względu na TRÓJJEDYNEGO BOGA:
 
I - Poświęcenie się mojemu Aniołowi Stróżowi,
 
2 - Poświęcenie się wszystkim Chórom Anielskim,
 
3 - Ofiarowanie Pokuty - oddaję się zupełnie do Dyspozycji PANA BOGA.
 
Każde nasze Poświęcenie PANU BOGU, MATCE BOŻEJ, Aniołom, Świętym, wyciska na naszej Duszy jakby Pieczęć, która trwać będzie na wieki.
 
Aniołowie uczestniczą w Sakramentach Świętych razem z nami. Widoczne dla człowieka są jedynie skutki Sakramentu.

BÓG Zasiada na Cherubach, nazywają się oni : Isz., Esz., Asz. Pierwszy Anioł Isz - Jest to Anioł ŻYCIA, który jest na Głowie PANA BOGA - w postaci ROZUMU. Ma On MĄDROŚĆ i Poznanie. Drugi Anioł Esz - jest to Anioł SŁOWA, który jest na ODDECHU PANA BOGA. Trzeci Anioł Asz - Jest to Anioł MIŁOŚCI, który jest na Sercu PANA BOGA.   Oni to tworzą TRON dla PANA BOGA.

Elementem kontaktowym pomiędzy nami a BOGIEM są Aniołowie. Ponad nimi Stoi MATKA BOŻA. Aniołowie tylko wtedy będą nam pomocni, kiedy będziemy wychwalać Imię Pańskie. Należy mieć kontakt z Aniołami i wychwalać Imię Pańskie wtedy wejdziemy w ich świat , a oni w nasz.  My, różnimy się tym od Aniołów że mamy Ducha i materię a oni tylko Ducha.  Przewyższamy ich jedynie materią. 
 
Powinniśmy zapraszać Aniołów tej Świątyni, tej Parafii, tej Diecezji, tej miejscowości, każdego miejsca ziemi z Aniołami Dnia, z Aniołami Stróżami, z Archaniołami, Chórami Anielskimi i wszystkimi Świętymi w Niebie, do błogosławieństwa, do wszelkiej przemiany, do modlitwy, prośby o zdrowie, błogosławienie jedzenia itp.  Gdy to uczynimy dokonamy przemiany materii.
 
My ludzie za pośrednictwem Aniołów jesteśmy w stanie przemienić to, co materialne w to, co duchowe. Jest to Unia Aniołów z Człowiekiem. Warunkiem jest poświęcenie się Aniołom. Aby cokolwiek zdziałać musimy prosić Aniołów o pomoc. My ludzie przy pomocy Aniołów jesteśmy w stanie wiele dokonać.
Przez Unię z ludźmi Aniołowie dają nam Łaskę Poznania jak i co BÓG Chce Uczynić.

 Archanioł Gabriel przyniósł ze sobą „ Słowa i Owoc Żywota Twojego JEZUS ”. Dla Ludzi słowo ma wartość, gdy się je zapisze.

Aniołowie nie mogą przemienić materii. Mogą to uczynić tylko ludzie. My możemy prosić, aby Aniołowie przemienili na Chwałę Bożą (jedzenie, chleb, pracę itp.).
 
Liczba 12 jest liczba doskonałą, perfekcyjną ( 12 pokoleń Izraela, 12 miesięcy, 12 godzin, itp.) Jest ona Liczbą Spełnienia, wypełnienia się wszystkiego.
4 Elementy Stworzenia. Jeden BÓG w TRZECH OSOBACH.  Liczba 7 oznacza Liczbę Stworzenia.
4 Aniołów Bożych: 1 - Anioł Powietrza, 2- Anioł Ziemi, 3 - Anioł Ognia, 4 - Anioł Wody. Oni uwalniają 4 Żywioły:
l - Powietrze, to są wichury, huragany, 2 - Ziemia - trzęsienie Ziemi, osuwanie się, pękanie Ziemi, masy błotne,
3 - Ogień, jest to brak miłości, zobojętnienie, 4 - woda - powodzie i wszelkie wodne kataklizmy.
W Ziemi jedynie i na Ziemi znajdują się wszystkie pierwiastki.  Tyko na naszej ziemi jest woda, dzięki której jest możliwe życie.
 
W Nowym Jeruzalem wszystko też jest podporządkowane 4 Żywiołom. Powietrze jest to, co z ducha. Jest to Świat Aniołów wyższego stopnia. Ziemia to Człowiek,  Aniołowie dokonują przy naszej ludzi współpracy  przemieniając ziemię i Niebo a także Kościół.
Gdyby Ewa nie zgrzeszyła i nie dała owocu Adamowi wiedzielibyśmy o BOGU, o Stworzeniu, o wszystkim. W chwili obecnej zacierają się granice sacrum od profanum. Ludzie nie wiedzą już, co jest dobre a co nie jest dobre. Są to skutki zjedzenia owocu z Drzewa Poznania.
W Nowym Jeruzalem jest 12 Bram. Przy każdej Bramie stoi 3 Aniołów. Każda Brama ma swój kamień o swojej nazwie.
Brama l - wiara, 2 Brama Kapłańska - zapał, 3 Brama - Dusze płomienne, kamień - kochające serce, 4 Brama nieskalanych, kamień - miłość i czystość, 5 Brama - pokutujących, kamień - miłość i pokuta, 6 Brama - dusze ofiarne, kamień - łaska i odwaga, 7 Brama - przychodzących z daleka, kamień - uczuciowość, 8 Brama miłosiernych, kamień - odwaga, 9 Brama niosących brzemię, kamień - duchowość,10 Brama naznaczeni, kamień Świadomość Boża, 11 Brama - miecze, kamień - walka,12 Brama - męczennicy, kamień – odwaga. Wszystkie Bramy zmierzają do Tronu Bożego. Przy każdej Bramie stoją Apostołowie: l - Piotr, 2 - Paweł, 3 - Jan, 4 - Andrzej, 5 - Jakub starszy, 6 - Mateusz, 7-Filip, 8 - Bartłomiej, 9-Tomasz, 10 - Jakub, 11 - Szymon, 12 - Juda Tadeusz. W Bramach są też pokolenia: l - Beniamina, 2 - Józefa, 3 - Zabulona, 4 - Izachar, 5 - Lewi, 6 - Juda, 7 - Dan, 8 - Aser, 9 - Natali, 10 - Gad. 11 - Ruben, 12 - Symeon.
Nowe Miasto Jeruzalem Zostanie Przekazane z Nieba na Ziemię na miejsce dotychczasowego JERUZALEM podczas II  PIĘĆDZIESIĄTNICY DUCHA ŚWIĘTEGO BOGA i po Dokonaniu się II Odkupienia Rodzaju Ludzkiego przed BOGIEM OJCEM przez PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

W Świątyni Kościoła Świętego, także w Kaplicy gdzie jest Tabernakulum, tam zawsze są Aniołowie Adorujący PANA JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO.
 
Pismo Apokalipsy należy rozważać w 3 -ech wymiarach: l – historycznie, 2 - Alegorycznie i 3 - profetycznie. Profetycznie to znaczy, że to jest coś, co się dopiero zdarzy. Alegorycznie tzn., że coś jest pewnym symbolem. Słowo BOGA jest Niezmienne w Przestrzeni i w Czasie. Apokalipsa (1-8) - Objawienie JEZUSA CHRYSTUSA, które Dał nam BÓG i  Cała Apokalipsa -  Przekazana jest  przez Aniołów.

SŁOWA MATKI BOŻEJ:  „ Święty Jan Otrzymał bardzo trudne zadanie, aby przelać na papier wszystko, co widział i słyszał. To, co widział Jan było jak film, w którym pokazane mu były ważne wydarzenia, by mógł opisać szczegóły, gdyż każde słowo i gest i obraz odgrywają dużą rolę. Każde Słowo Użyte w Apokalipsie jest odpowiednio wystarczające”. 

 
 

                                     AKT POŚWIĘCENIA SIĘ  ANIOŁOM BOŻYM

 Po Trzykroć Święty Boże, który  przez Swe cudowne zrządzenie nakazałeś  Swoim Aniołom , aby  nas strzegli Ja ......................... obieram sobie świętych Aniołów za moich Patronów i uroczyście przyrzekam w obecności Niepokalanej Dziewicy Maryi, Królowej Nieba , czcić w szczególny sposób świętego Michała Archanioła, oraz mojego Anioła Stróża. Obiecuję również czuwać nad tym, aby osoby powierzone mojej opiece odnosiły się do Aniołów ze czcią i szacunkiem. Dlatego błagam Cię, Panie aby święci Aniołowie, którzy  nieustannie służą Tobie w Niebie, strzegą mego życia tutaj na ziemi, abym wytrwał do końca w Twojej świętej łasce i mógł cieszyć się wspólnie z nimi i Królową Aniołów wieczną szczęśliwością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 
                                                 

<<< LITANIA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW
 
pdf